Student

student

Det huvudsakliga målet med student är att minska våldsbrott relaterade till alkoholkonsumtion på gymnasiestudentfester på krogar i Stockholms city under den tidsperiod på våren då studentfester genomförs. Ett annat långsiktigt mål är att skapa hållbara regler, normer och värderingar för nyblivna krogbesökare

Arbetsmetoden bygger på samverkan, utbildning/information och tillsyn. Samverkan sker mellan myndigheter (citypolisen, Stockholms stads tillståndsenhet, skatteverket och STAD) och branschen (krogar och eventbolag). Utbildning/information ges löpande till krogar, eventbolag och studenter. Till exempel får krogarna stöd i hur de på bästa sätt anpassar festerna till en ung publik och studenter får information om vilka regler som gäller på krogen. Citypolisen, tillståndsenheten och skatteverket genomför även utökad tillsyn på studentfesterna.

STADs arbete med studentfester startade 2008 under arbetsnamnet student-08. Bakgrunden till projektet är en rapport som polisen släppte efter studentperioden 2007. Resultaten i rapporten pekade på en stark ökning av antalet anmälda våldsbrott direkt kopplade till de vardagskvällar/nätter under vårterminen 2007 då studentfesterna ägde rum. Citypolisen satte samman en styrgrupp med ansvar för att stävja denna utveckling genom främst förebyggande arbete gentemot och i samarbete med de krogar och eventbolag som jobbar med studentfestarrangemang. Varje fest besöktes en gång per kväll av polisen i syfte att sprida en trygg och lugn stämning. Parallellt med detta påbörjades ett arbete på STAD, att inom ramen för STAD-samarbetet utveckla en preventionsmodell riktad mot avgångsstudenterna på gymnasiet genom en samverkan med polisens nämnda insats. Krögare, eventbolag och studenter som arrangerar sina fester bjöds in till ett möte där tips, råd och utbildning erbjöds. År 2009 fick samtliga krogar som bedriver studentfester information och feedback av polisen och ca 1000 studentfestarrangörer nåddes med en kortare utbildning. Projektet har sedan dess vuxit för varje år.

Antalet rapporterade våldsbrott under perioden av studentfester har sjunkit kraftigt för varje år.

PDF iconLäs rapporten från 2008 här

Besök även projektets egna hemsida 08student.se

Se tabeller över promillehalter på studentfester år för år PDF iconPromille student 2014.pdf

Ladda hem informationsmaterial

För mer information, kontakta Daniel Müller