Om STAD

Stockholm

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

STAD:s verksamhet, med fokus på alkohol- och drogprevention, består av fem strategiska områden:

  • Forskning
  • Metodutveckling
  • Metodimplementering
  • Utvärdering
  • Utbildning

STAD:s arbete kännetecknas av ett systemtänkande, dvs. att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan centrala aktörer som tillsammans arbetar för att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

STAD:s verksamhet är forskningsdriven. De preventionsmetoder som STAD arbetar med utvecklas och implementeras i tät samverkan mellan forskning och praktik. För att preventionsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt, är utvärdering ett angeläget område för STAD. Utvärderingarna är både formativa och summativa, dvs. de undersöker systematiskt både implementeringsprocesser och slutresultat av de preventionsinsatser som STAD genomför i samhället. Ytterligare en viktig uppgift är att sprida den kunskap om förebyggande arbete som genereras genom STAD:s arbete. Det görs genom en omfattande utbildningsverksamhet. 

Forskningen på STAD bedrivs tvärvetenskapligt. Forskare från olika vetenskapliga discipliner arbetar tillsammans för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet. Forskargruppen är därför strategiskt sammansatt av forskare med kompetens inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi, kommunikationsvetenskap, kriminologi och psykologi. Metodologiskt utgår forskningsgruppens arbete från både kvantitativa och kvalitativa perspektiv.

STAD:s projektledare samarbetar med forskargruppen för att utveckla och implementera preventionsmetoder för att förebygga alkohol- och drogproblem. Utvecklings- och implementeringsarbetet bedrivs tvärprofessionellt och tvärsektoriellt. Projektledare och forskare samverkar därför med flera olika samhällsaktörer för att göra effektiva implementeringssatsningar.

Ett exempel på STAD:s arbete är Ansvarsfull alkoholservering (AAS). STAD har utvecklat och implementerat denna metod i Sverige, utifrån den amerikanska modellen Responsible Beverage Service. AAS syftar till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och droger. Detta metodkoncept har vidareutvecklats av STAD och anpassats till att minska narkotikarelaterade problem i krogmiljö i projektet Krogar mot knark (KMK). Både AAS och KMK har spritts nationellt och sedan flera år arbetar restauranger och nattklubbar över hela landet med metoderna. Under senare år har konceptet även använts för att förebygga förekomsten av dopning på svenska träningsanläggningar genom Arbetsmetod för 100 % ren hårdträning. Idag deltar träningsanläggningar, län och kommuner i hela Sverige i insatsen.

Utbildning i Kort alkoholrådgivning inom primärvården är ytterligare exempel på STAD:s verksamhet. Metoden är baserad på Screening and brief intervention, som är en vetenskapligt evidensbaserad behandlingsform för alkoholproblem. Inom ramen för insatsen utbildas sjukvårdspersonal på exempelvis vårdcentraler i att upptäcka och genomföra kortare behandlingar för riskbruk och lättare beroendetillstånd av alkohol, istället för att remittera patienter till beroendevården.

Ett annat verksamhetsområde är Barn i missbruksmiljö (BiM), där STAD tillsammans med Lunds universitet bland annat utvecklar och utvärderar webbaserade stödprogram riktade till barn och ungdomar vars föräldrar har missbruksproblem. Projektet syftar till att utveckla effektiva och lättillgängliga program som ger de unga stöd i en svår situation, samt förebygga att de själva utvecklar problematiska alkoholvanor och psykisk ohälsa.

STAD:s senaste satsning är projektet Alkoholprevention på idrottsarenor, som initierades under år 2015. Projektet syftar till att minska våld i samband med idrottsevenemang, med fokus på alkohol- och drogprevention. Arbetet sker i samverkan med nyckelaktörer som exempelvis fotbollsklubbar, polisen och restaurangbranschen.

Läs mer om STAD:s preventionsarbete inom olika områden under fliken Verksamheter.

För mer information om STAD, kontakta enhetschef Johanna Gripenberg